Samværspolitik

Vi ønsker, at Dansk Kina Kritisk Selskab skal være et trygt sted at færdes. Både under politiske arrangementer som konferencer og lignende, men også generelt i omgangstone og miljø. Samværspolitikken gælder alle medlemmer af foreningen, som deltager i arrangementer i foreningens navn. 

 

Samværspolitikken vil med formelle rammer sikre et trygt miljø, hvor man bliver accepteret, og hvor man indgår i et fællesskab med respekt for hinanden, og med accept for at vi har forskellige grænser. Dette vil vi sikre med en ansvarlig ledelse, hvor svære samtaler om utryghedsskabende emner ikke er tabubelagte, samt med en politik om, at vi har et ansvar for hinanden.

 

Vi skal passe på hinanden:

Såfremt at du har mistanke om krænkende adfærd i foreningen, kan du altid til komme til ledelsen bestående af Formand og Næstformand. Alle sager behandles i fortrolighed og med respekt for de involverede parter. Du har altid mulighed for at komme til disse tillidspersoner, hvis du har udfordringer eller et problem du ønsker håndteret i henhold til Dansk Kina Kritisk Selskab. Er disse personer en del af konflikten, kan du altid gå til den pågældende bestyrelse.

Såfremt du har en mistanke om krænkende adfærd i foreningen, har du en meldepligt til tillidspersonerne, som efterfølgende har pligt til at behandle det med den valgte bestyrelse. Dette er på baggrund af, at vi har et ansvar for hinanden, og for at vores forening er et trygt sted at færdes uanset alder eller køn.

 

Generel underretningspligt:

I lov om social service § 154 er der en generel underretningspligt, som gælder i hele samfundet generelt, og derved selvfølgelig også i Dansk Kina Kritisk Selskab: 

 

”Den, der får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen.”

 

Dette betyder konkret, at man har en pligt til at underrette barnets bopælskommune om bekymringer generelt. Det kan både være vold i hjemmet, mistanke om incest, ulovlig seksuel omgang og i øvrigt generelt mistrivsel.

 

Samleje og anden kønslig omgang samt krænkelser:

Det er ifølge straffelovens ​§§ 222, 224 og 225 ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år. Dertil kommer ‘folkeskolelærerparagraffen’, som straffelovens § 223 i folkemunde omtales som. Jævnfør folkeskolelærerparagraffen er det ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med unge under 18 år, der er betroet til én “til opdragelse”, eller hvor det seksuelle forhold skyldes groft misbrug af alder og erfaring. Herudover straffes blufærdighedskrænkelser med fængsel eller bøde ifølge straffelovens § 232.

 

Straffelovens regler betyder, at selvom den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, er det fortsat strafbart at have samleje med en person under 18 år, som er betroet en til opdragelse. 

 

Sådan tolker Dansk Kina-Kritisk Selskab loven:

I foreningssammenhæng vil det sige, at ledere, undervisere, instruktører og medarbejdere ikke må have seksuel omgang med unge under 18 år, som tager del i foreningens aktiviteter – også selv om de er fyldt 15 år. Vi tolker ovenstående i Dansk Kina-Kritisk Selskab som at en ledelsesperson eller en underviser/oplægsholder på konferencer og lignende ikke må have et forhold til et medlem af foreningen på under 18 år.

Tillige må man heller ikke udnytte en på alder og erfarings beroende overlegenhed til at have seksuelt samvær med et medlem under 18 år. Dertil skal det eksplicit nævnes, selvom vi forventer at dette er givet, at grænseoverskridende seksuel adfærd heller ikke tolereres ved folk over 18 år.

 

Sådan behandler vi oplysningerne:

Vi behandler alle sager individuelt, og tager derfor udgangspunkt i den pågældende sag. Vi vurderer konkret ud fra sagens omstændigheder og omfang, hvorvidt om politiet skal involveres. Ligeledes respekterer vi den underrettendes ønsker til sagens håndtering.  

 

Henvisninger til hjælp: 

  • BørneTelefonen.​ Børn og Unge kan kontakte BørneTelefonen, når de har brug for at tale med en voksen. BørneTelefonen har over 500 frivillige, som alle er børnefagligt grunduddannede og har professionel erfaring fra at arbejde med børn og unge. Se nærmere på ​www.bornetelefonen.dk​. Åbningstiden er kl. 11-02. Telefon 116 111. Man kan også chatte eller sms-e med dem.

 

 

  • Fagtelefonen. ​Hvis du arbejder med børn og unge og er i tvivl om, hvad du skal gøre i forhold til bekymring for et barn, ung eller en gruppe børn/unge, så kan du tale med en erfaren socialrådgiver på Fagtelefonen. Læs yderligere her: ​https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/fagtelefonen/