Vedtægter

§1 Navn
Stk.1. Foreningens navn er: Dansk Kina-Kritisk Selskab.
Stk. 2. Foreningens engelske navn er China Criticism Society of Denmark.

§2 Formål
Stk.1. Det er foreningens formål at bekæmpe Folkerepublikken Kinas stigende negative indflydelse i
Danmark, samt at formidle viden og kritik af Folkerepublikken Kinas krænkelser af grundlæggende
menneskerettigheder, ytringsfrihed og demokrati.

§3 Medlemskreds
Stk.1. Alle og enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål kan opnå medlemskab
Stk.2. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse.
Stk.4. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse.
Stk.5. Foreningen opkræver ikke kontingent
Stk.6. Ekskludering af medlemmer kan ske ved simpelt flertal i bestyrelsen

§4 Generalforsamlingen
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang, årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst to ugers varsel
Stk.3. Alle medlemmer er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen
Stk.4. Ændringer i vedtægterne kan kun foretages af generalforsamlingen og kræver simpelt flertal
Stk.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af næstformand
7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt
Stk.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
to dage før generalforsamlingen.

§5 Bestyrelsen
Stk.2. Alle medlemmer af bestyrelsen kan stemme. Ved tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme den afgørende.
Stk.2. Mellem generalforsamlingerne kan bestyrelsen frit supplere nye bestyrelsesmedlemmer,
såfremt et bestyrelsesmedlem skulle træde ud.
§6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt
Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§7 Nedlæggelse af foreningen
Stk.1. Nedlæggelse af foreningen kan kun finde sted på generalforsamlingen ved 2/3.-flertal.

§8 Datering
Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 06/02/2020 og senest ændret
på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den N/A